பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. t. effect, perform, நடப்பி; 2. speak, say, mention, சொல்.

வின்சுலோ
  • [nikẕttu] கிறேன், நிகழ்த்தினேன், வேன், நிகழ்த்த, ''v. a.'' To effect, to perform, to transact, to set on foot, to bring to pass, நடப்பிக்க. 2. To speak, to say, mention; to narrate, to declare, சொல்ல. ''(p.)''