தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மணம் ; மூக்கால் அறியும் புலனறிவு ; தீநாற்றம் ; கள் ; தொடர்பு ; தோற்றம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வசம்பு. (மலை.) 4. Sweet flag;
 • துர்க்கந்தம். Colloq. 3. Offensive smell, stench;
 • சம்பந்தம். அவர்கள் நாற்றமே எனக்கு உதவாது. 6. Connection;
 • மணம். நாற்ற நாட்டத் தறுகாற் பறவை (புறநா. 70). 1. Smell, scent, odour;
 • தோற்றம். (சூடா.) 7. Origin, appearance;
 • கள். (பிங்.) 5. Toddy;
 • முக்காலறியப்படும் புலனறிவு. சுவையொளி யூறோசை நாற்றமென்று (குறள், 27). 2. Sense of smell, one of aim-pulaṉ, q. v.;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கள், வாசனை.

வின்சுலோ
 • [nāṟṟm] ''s.'' An offensive smell, stench, fetidness, putridness, துர்க்கந்தம். ''(c.)'' 2. Smell, scent, odor, fragrance, நற்கந்தம். 3. Toddy, கள். 4. ''(p.)'' Origin, rise, develop ment, as தோற்றம்; [''ex'' நாறு, ''v.''] அவன்நாற்றமேகிட்டவந்தாலுமாகாது. I adhor him, with the utmost disdain. நாற்றமுமில்லை. Not even a scent of it, of his, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < நாறு-. [K. Tu. nāta,M. nāṟṟam.] 1. Smell, scent, odour; மணம்.நாற்ற நாட்டத் தறுகாற் பறவை (புறநா. 70). 2.Sense of smell, one of aim-pulaṉ, q. v.; மூக்காலறியப்படும் புலனறிவு. சுவையொளி யூறோசைநாற்றமென்று (குறள், 27). 3. Offensive smell,stench; துர்க்கந்தம். Colloq. 4. Sweet flag;வசம்பு. (மலை.) 5. Toddy; கள். (பிங்.) 6. Connection; சம்பந்தம். அவர்கள் நாற்றமே எனக்குஉதவாது. 7. Origin, appearance; தோற்றம்.(சூடா.)