சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.tr. < நஷ்டம் +. To cause damage, involve inloss; சேதமுண்டாக்குதல். (W.)