தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பீறுதல். நுண்ணவி ரறுவை (சீவக. 2010). To be torn;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. To be torn;பீறுதல். நுண்ணவி ரறுவை (சீவக. 2010).