தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See நருங்கல். Loc.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See நருங்கல். Loc.