தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேன் ; கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See நறவு 1,2 கொழுநீர் நறப்பருகும் பெருநீர்மை யளிகுலமே (திருக்கோ. 123).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நறா. See நறவு, 1, 2. கொழுநீர்நறப்பருகும் பெருநீர்மை யளிகுலமே (திருக்கோ. 123).