தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நம்பிக்கைக்குக் குறைவுவாராது நடந்துகொள்ளுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நம்பிக்கைக்குக் குறைவுவாராது நடந்துகொள்ளுதல். (W.) To acquit oneself as a trustworthy person;