தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விசுவாசம் ; உறுதிப்பாடு ; ஆணை ; நம்பி யொப்புவிக்கப்பட்டது ; உண்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நம்பியொப்புவிக்கப்பட்டது. (W.) 3. That which is confidential; that which is entrusted;
 • உண்மை. (யாழ். அக.) 4. Truth;
 • விசுவாசம். இதுவே நம்பிக்கை தேறிக்கொள் (இராமநா. உயுத். 28). 1. [K. nambike, M. nampikka.] Hope, trust, confidence, faith, assurance;
 • ஆணை. (W.) 2. Oath, vow;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • (நம்பகம்) s. (நம்பு) confidence, trust, hope, விசுவாசம்; 2. that which is confidential, உறுதிப்பாடு; 3. an oath, ஆணை. எனக்கு நம்பிக்கையுண்டு, I have hope. நம்பிக்கைகொள்ள, --வைக்க, to have confidence, to believe, to trust. நம்பிக்கைசொல்ல, to promise firmly. நம்பிக்கைத்துரோகம், breach of trust. நம்பிக்கைபண்ண, to assure; 2. to make an oath. நம்பிக்கையாயிருக்க, to be certain. நம்பிக்கையுள்ளவன், a trustworthy man (opp. to நம்பிக்கையற்றவன்); 2. a man possessing confidence. நம்பிக்கையோலை, a pass-port.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • nampikke நம்பிக்கெ confidence, trust; belief, faith, hope

வின்சுலோ
 • [nmpikkai] ''s.'' Hope, trust, confidence, eredence, assurance, விசுவாசம். 2. An oath, a vow, ஆணை. 3. That which is confiden tial or entrusted in confidence, உறுதிப்பாடு; [''ex'' நம்பு.] ''(c.)'' அதென்னம்பிக்கைக்கொப்புவிக்கப்பட்டது. It was entrusted to me. நம்பிக்கையுண்டு. There is hope.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • நம்பிக்கைசெலுத்து-தல் nampikkai-celuttu-v. intr. < நம்பிக்கை +. To acquit oneself as a trustworthy person; நம்பிக்கைக்குக்குறைவுவாராது நடந்துகொள்ளுதல். (W.)
 • n. < நம்பு-. 1. [K.nambike, M. nampikka.] Hope, trust, confidence, faith, assurance; விசுவாசம். இதுவே நம்பிக்கை தேறிக்கொள் (இராமநா. உயுத். 28). 2.Oath, vow; ஆணை. (W.) 3. That which isconfidential; that which is entrusted; நம்பியொப்புவிக்கப்பட்டது. (W.) 4. Truth; உண்மை.(யாழ். அக.)