தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See நம்பர்பண்ணு-. Mod.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. See நம்பர்பண்ணு-. Mod.