தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எண். Mod. 1. Number, unit, in counting;
  • வியாச்சியம். கோர்ட்டில் எனக்கு நம்பரிருக்கிறது. Mod. 2. (Legal.) Suit in a court of law;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சிவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. number. 1. Number,unit, in counting; எண். Mod. 2. (Legal.) Suitin a court of law; வியாச்சியம். கோர்ட்டில் எனக்குநம்பரிருக்கிறது. Mod.