தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நல்லது ; சிறப்பு ; பெரிது ; அறம் ; இன்பம் ; நல்வினை ; உதவி ; வாழ்வின் நோக்கம் ; துறக்கம் ; ஏற்கைக்குறிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சுவர்க்கம். வான்வாய் நன்றாயினு மஃதெறியாது விடாதே காண் (கலித். 149). 9. Heaven;
 • அங்கீகாரக் குறிப்பு. நன்றப்பொருளே வலித்தேன் (சீவக. 1932). 10. Expr. signifying approval;
 • வாழ்வினாக்கம். நன்றாங்கா னல்லவாக் காண்பவர் (குறள், 379). 8. Prosperity;
 • உபகாரம். தக்கார்க்கு நன்றாற்றார் (நாலடி, 327). 7. Benefit;
 • நல்வினை. சான்றோர் செய்த நன்றுண்டாயின் (புறநா. 34). 6. Good deed;
 • இன்பம். நன்றாகு மாக்கம் பெரிதெனினும் (குறள், 328). 5. Happiness, felicity;
 • அறம். நட்டார் குறை முடியார் நன்றாற்றார் (குறள், 908). 4. Virtue, merit ;
 • பெரிது. (தொல். சொல். 343.) 3. Greatness, largeness;
 • சிறப்பு. 2. Excellence;
 • நல்லது. அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை யடங்கிடு மாகாதே (திருவாச. 49, 8). (சூடா.); 1. That which is good, goodness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. that which is good, நல்லது; 2. a benefit, நன்மை; 3. welfare, pros- நா நா , s. neighbourhood, nearness; 2. neighbours, strangers; 3. beauty, abundance, prosperity, பொலிவு.

வின்சுலோ
 • [nṉṟu] [''appellative of a symbolic verb. or 3d per. neut. from'' நல், ''used substantively.''] That which is good, or beneficial, a good, நல்லது. 2. Virtue, morality, நன்மை. 3. Greatness, excellence, பெருமை. 4. Copi ousness, abundance, மிகுதி. 5. Prosperity, welfare, வாழ்வு. எல்லார்க்கும்நன்றாம்பணிதலவருள்ளுஞ்செல்வர்க்கே செலவந்தகைத்து. Doing good is becoming to all; to the rich it is added wealth.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < நன்-மை. 1. That whichis good, goodness; நல்லது. அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை யடங்கிடு மாகாதே (திருவாச. 49, 8).(சூடா.) 2. Excellence; சிறப்பு. 3. Greatness,largeness; பெரிது. (தொல். சொல். 343.) 4. Virtue,merit; அறம். நட்டார் குறை முடியார் நன்றாற்றார்(குறள், 908). 5. Happiness, felicity; இன்பம்.நன்றாகு மாக்கம் பெரிதெனினும் (குறள், 328).6. Good deed; நல்வினை. சான்றோர் செய்த நன்றுண்டாயின் (புறநா. 34). 7. Benefit; உபகாரம்.தக்கார்க்கு நன்றாற்றார் (நாலடி, 327). 8. Prosperity; வாழ்வினாக்கம். நன்றாங்கா னல்லவாக் காண்பவர் (குறள், 379). 9. Heaven; சுவர்க்கம். வாள்வாய் நன்றாயினு மஃதெறியாது விடாதே காண் (கலித்.149). 10. Expr. signifying approval; அங்கீகாரக்குறிப்பு. நன்றப்பொருளே வலித்தேன் (சீவக. 1932).