தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீரின்கீழ் மூழ்கியிருக்கும் இளம்பயிர் நண்டுவெட்டுதலால் அழிந்து நிற்கும்நிலை. Nā. Spoilt condition of tender crops under water, due to the scratches of crabs;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.எடு-. Spoilt condition of tender crops underwater, due to the scratches of crabs; நீரின்கீழ்மூழ்கியிருக்கும் இளம்பயிர் நண்டுவெட்டுதலால் அழிந்துநிற்கும்நிலை. Nāñ.