தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சஞ்சரித்தல் ; பரவுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரவுதல். ராமகுணங்கள் நடையாடுமிடத்திலே (ஈடு, 7, 5, 2). 2. To spread, as fame;
  • சஞ்சரித்தல். நடையாடாத தேசமாகையாலே (திவ். திருமாலை19, வ்யா.). 1. To roam; to travel; to traverse;
  • மிகுந்திருத்தல். நிர்விகார சித்ததையும் ... ஸந்தோஷமும் நடையாடிற்றாகில் (ரஹஸ்ய. 478). To abound; to be in abundance;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. 1. To roam; to travel; to traverse; சஞ்சரித்தல். நடையாடாத தேசமாகையாலே (திவ். திருமாலை,19, வ்யா.). 2. To spread, as fame; பரவுதல்.ராமகுணங்கள் நடையாடுமிடத்திலே (ஈடு, 7, 5, 2).
  • v. intr.< id. +. To abound; to be in abundance;மிகுந்திருத்தல். நிர்விகார சித்ததையும் . . . . . ஸந்தோஷமும் நடையாடிற்றாகில் (ரஹஸ்ய. 478).