தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒருபக்கம் சாராமை ; சாந்தம் என்னும் சுவை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாந்தம் என்னும் சுவகை. இன்புற னடுவுநிலை (தொல்.பொ.260) . 2. The sentiment of tranquillity;
  • பட்சபாதமின்மை. (குறள், அதி.122) 1. Equity, justice, strict neutrality, impartiality;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நடுவு +. 1.Equity, justice, strict neutrality, impartiality;பட்சபாதமின்மை. (குறள், அதி. 12.) 2. The
    -- 2145 --
    sentiment of tranquillity; சாந்தம் என்னும் சுவை.இன்புற னடுவுநிலை (தொல். பொ. 260).