தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நடுங்குகை ; மிக்க அச்சம் ; துன்பம் ; கிறுகிறுப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிருகிருப்பு. (யாழ்.அக.). 4. Dizziness, giddiness;
  • நடுங்குகை மின்னையுற்ற நடுக்கத்து மேனியாள் (கம்பரா. நகர்நீங்கு.220). 1. Trembling, shaking, quaking, shivering;
  • மிக்க அச்சம் நள்ளிர விடையுறும் நடக்க நீங்கலார் (கம்பரா. மார்ரீச120). 2. Agitation, trepidation, great fear;
  • துன்பம் நாட்பட்டலைந்த நடுக்கமெலாந் தீர (தாயு. பராபர.260). 3. Distress;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • v. n. see under நடுங்கு.

வின்சுலோ
  • [nṭukkm] See under நடுங்கு.
  • ''v. noun.'' Trembling, shaking, quaking, shivering, tremulousness, agi tation, trepidation, கிறுகிறுப்பு. 2. ''(fig.)'' Great fear, அச்சம். ''(c.)'' அவனுக்குஎன்பேரைக்கேட்டால்நடுக்கம். If he hears my name, he trembles.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நடுங்கு-. 1. [K.naḍuka, M. naṭukkam.] Trembling, shaking,quaking, shivering; நடுங்குகை. மின்னையுற்றநடுக்கத்து மேனியாள் (கம்பரா. நகர்நீங்கு. 220). 2.Agitation, trepidation, great fear; மிக்க அச்சம்.நள்ளிர விடையுறும் நடுக்க நீங்கலார் (கம்பரா. மாரீச.120). 3. Distress; துன்பம். நாட்பட்டலைந்த நடுக்கமெலாந் தீர (தாயு. பராபர. 260). 4. Dizziness,giddiness; கிருகிருப்பு. (யாழ். அக.)