தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : நடத்துதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See நடத்து-.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. Seeநடத்து-.