தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பாசாங்கு செய்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாசாங்கு செய்தல் . Loc. To pretend ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. To pretend; பாசாங்கு செய்தல். Loc.