தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடனத்துக்குரிய முருடென்னும் வாத்தியம். (சிவக். பிரபந். பக். 237.) A musical instrument, played as an accompaniment to dance;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. id. +. Amusical instrument, played as an accompaniment to dance; நடனத்துக்குரிய முருடென்னும்வாத்தியம். (சிவக். பிரபந். பக். 237.)