தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரிதாரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரிதாரம் (யாழ்.அக.) [T.nadayāṭa] Yellow orpiment ;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அரிதாரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • < naṭa-maṇḍana. Yellow orpiment; அரிதாரம். (யாழ்.அக.)