தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நிகழ்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிகழ்தல். To be in vogue;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. To be in vogue; நிகழ்தல்.