தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நஞ்சு முறித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நஞ்சுமுறித்தல் To neutralize the effects of poison

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id. +.To neutralize the effects of poison; நஞ்சுமுறித்தல்.