தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நஞ்சு தோய்க்கப்பட்ட ஆயுதம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நஞ்சு தோய்க்கப்பட்ட ஆயுதம். (W.) Poisoned weapon

வின்சுலோ
  • ''s.'' Poisoned wea pons. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நஞ்சு +. Poisoned weapon; நஞ்சுதோய்க்கப்பட்ட ஆயுதம். (W.)