தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நஞ்சுக்கிருப்பிடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நஞ்சுக்கிருப்பிடம் காமநாளினு - நஞ்சுதுய்த்தே னச்சறையாக (சீவக.2882) A storehouse of poison;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. A store-house of poison; நஞ்சுக்கிருப்பிடம். காமநாளினுநஞ்சுதுய்த்தே னச்சறையாக (சீவக. 2882).