தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாணிக்கக் குற்றத்துள் ஒன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாணிக்கக்குற்றத் தொன்று (W.) White speck, a flaw in a ruby

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • நசினை, (Tel.) a whitish colour in a ruby, being a defect.

வின்சுலோ
  • [ncṉai ] --நசினை, ''s. (Tel.)'' A whitish color in the ruby, being a defect, செம்மணி யின்குற்றத்தொன்று. ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. lāšuna. White speck,a flaw in a ruby; மாணிக்கக்குற்றத் தொன்று. (W.)