தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நங்கூரத்தைக் கடலிலிருந்து மேலேயெடுத்தல் ; கப்பல் புறப்படுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நங்கூரத்தைக் கடலிலிருந்து மேலேயெடுத்தல். 1.To weigh anchor;
  • கப்பல் புறப்படுதல். Colloq. 2.To set sail;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.intr. < id. +. 1. To weigh anchor; நங்கூரத்தைக் கடலிலிருந்து மேலேயெடுத்தல். 2. To set sail;கப்பல் புறப்படுதல். Colloq.