தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கஜானாவிலுள்ள குமாஸ்தா. (P. T. L.) Treasury clerk;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< நகதி +. Treasury clerk; கஜானாவிலுள்ளகுமாஸ்தா. (P. T. L.)