தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெல்லாற் சமைத்த கள் ; கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெல்லாற் சமைத்த கள். பாப்புக்கடுப்பன்ன தோப்பி பருகி (அக நா. 348). 1. Beer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. Beer; நெல்லாற்சமைத்த கள். பாப்புக்கடுப்பன்ன தோப்பிபருகி (அகநா. 348). 2. Toddy; கள். (திவா.)