தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  புகழ்ச்சி ; வணக்கமொழி ; காண்க : தோத்திரப்பாட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வணக்கமொழி. இருக்கொடு தோத்திர மியம்பினர் (திருவாச. 20, 4). 2. Words of salutation;
 • புகழ்ச்சி. 1. Praise, laudation, eulogy, panegyric;
 • அங்குசம். (யாழ். அக.) 2. Elephant goad;
 • தொட்டிப்பாஷாணம். (சங். அக.) 3. A mineral poison;
 • . 3. See தோத்திரப்பாட்டு.
 • பசுவோட்டுங் கோல். 1. Goad for driving cattle;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. see ஸ்தோத்திரம், praise.

வின்சுலோ
 • [tōttiram ] --ஸ்தோத்திரம், ''s.'' Praise, thanks, laudation, enlogy, panegyric துதி. 2. Compliment, salutation, adula tion, flattery, வந்தனம். 3. A song of praise --as தோத்திரப்பாட்டு. ''(c.)'' 4. [''vul. for'' சோத் திரம்.] Ear.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < stōtra. 1.Praise, laudation, eulogy, panegyric; புகழ்ச்சி.2. Words of salutation; வணக்கமொழி. இருக்கொடு தோத்திர மியம்பினர் (திருவாச. 20, 4). 3.See தோத்திரப்பாட்டு.
 • n. < tōtra. 1.Goad for driving cattle; பசுவோட்டுங் கோல்.2. Elephant goad; அங்குசம் (யாழ். அக.) 3. Amineral poison; தொட்டிப்பாஷாணம். (சங். அக.)