தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வினைச்சொல் ; தொழிற்பெயர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தொழிற்பெயர். (யாப். வி. 536.) 2. (Gram.) Verbal noun;
  • வினைச்சொல். 1. (Gram.) Verb;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. (Gram.) Verb; வினைச்சொல். 2. (Gram.)Verbal noun; தொழிற்பெயர். (யாப். வி. 536.)