தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பழமை ; துன்பம் ; செயல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பழமை. தொல்லைக்க ணின்றார் தொடர்பு (குறள், 806) . Antiquity, ancientness;
  • துன்பம், மனத்தொல்லை யொழிவது என்று? 1. Trouble, perplexity, difficulty;
  • செயல். (அக. நி.) அவனுக்குப் பலதொல்லைகளிருக்கின்றன. 2. Work;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. trouble, perplexity, vexation. care, தொந்தரை; 2. antiquity, oldness, பழமை, தொன்று. அந்தப் பணம் என்தொல்லையிலே விழுந் தது, my necessity forced me to use that money. தொல்லைக் காரன், -யுள்ளவன், one involved in troubles and cares. தொல்லைப்பட, to be vexed or troubled. தொல்லைப்படுத்த, to trouble, to vex. சமுசாரத்தொல்லை, domestic cares. பலதொல்லையாயிருக்க, to have many works and cares to attend to.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பழமை.

வின்சுலோ
  • [tollai] ''s.'' Trouble, difficulty, care, perplexity, intricacy, தொந்தரவு. ''(c.)'' 2. ''(p.)'' Antiquity, oldness, as தொல், பழமை. சமுசாரத்தொல்லைஅதிகம். Domestic cares are many. என்னண்டைநீவைத்தபணம்என்தொல்லையிலேவி ழுந்தது. My necessity forced me to use that money which you intrusted to me. நான்தொல்லைப்படுகிறேன்......I am much straitened. எனக்குப்பலதொல்லை. I have many things to attend to.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. [T. tolli.] Antiquity, ancientness; பழமை. தொல்லைக்க ணின்றார்தொடர்பு (குறள், 806).
  • n. perh. தொலை-. [M.tolla.] 1. Trouble, perplexity, difficulty;துன்பம். மனத்தொல்லை யொழிவது என்று? 2.Work; செயல். (அக. நி.) அவனுக்குப் பலதொல்லைகளிருக்கின்றன.