தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாட்டை அடைக்குங் கொண்டி. (எங்களூர், 20.) Cattle-pound;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தொண்டு+. Cattle-pound; மாட்டை அடைக்குங் கொண்டி.(எங்களூர், 20.)