தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானைத்துதிக்கை ; கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கள். (திவா.) 2. Toddy ;
  • யானைத் துதிக்கை. (சூடா.) சூர்மக னுந்து தொண்டலம் பற்றி கந்தபு. அமரர்சி. 83). 1. Elephant's trunk ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the trunk of an elephant, யானைத்துதிக்கை.

வின்சுலோ
  • [toṇṭlm] ''s.'' Trunk of an elephant, யானைத்துதிக்கை. (சது.) See துண்டம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. cuṇḍā.[O. K. toṇḍil.] 1. Elephant's trunk; யானைத்துதிக்கை. (சூடா.) சூர்மக னுந்து தொண்டலம் பற்றி(கந்தபு. அமரர்சி. 83). 2. Toddy; கள். (திவா.)