தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தொடரி. (யாழ்.அக) .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தொடரி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See தொடரி. (யாழ். அக.)