தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தைப்பு ; தையல்வேலை ; அலங்காரத்துணி ; புனையப்படுவது ; கட்டழகு ; பெண் ; மேகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மேகம். தானே மழைபொழி தையலுமாய் நிற்கும் (திருமந். 10). 7. Cloud;
 • கட்டழகு. (திவா.) 5. Symmetrical beauty or gracefulness;
 • புனையப்படுவது. (திருக்கோ. 60, கொளு.) 4. That which is adorned, decorated;
 • அலங்காரத்துணி. Loc. 3. Lace;
 • தையல்வேலை. 2. Needlework, embroidery;
 • தைப்பு. 1. Sewing, stitching;
 • பெண். தையா றம்பலந் தின்றியோ (கலித். 65, 13). 6. Woman;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. beauty, அழகு; 2. woman, பெண்; 3. v. n. of தை VI.

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Sewing, stitch, seam. தை தையல்விட்டுப்போயிற்று--தையல்பிரிந்துபோயிற்று. The seam of the garment is ripped.
 • [taiyl] ''s.'' Beauty, fairness, grace fulness, handsomeness, அழகு. 2. One of the fair sex, a woman, பெண். (சது.) See தை, ''v. a.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < தை-. [M. taiyal.]1. Sewing, stitching; தைப்பு. 2. Needlework,embroidery; தையல்வேலை. 3. Lace; அலங்காரத்துணி. Loc. 4. That which is adorned,decorated; புனையப்படுவது. (திருக்கோ. 60, கொளு.)5. Symmetrical beauty or gracefulness; கட்டழகு.(திவா.) 6. Woman; பெண். தையா றம்பலந் தின்றியோ (கலித். 65, 13). 7. Cloud; மேகம். தானேமழைபொழி தையலுமாய் நிற்கும் (திருமந். 10).