தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேய்வு ; பொன்னை உரைத்தலால் உண்டாகும் குறைவு ; சிக்கனம் ; சோம்பல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொன்னை உரைத்தலால் உண்டாம் குறைவு. 2. Loss sustained in testing gold by rubbing on a touchstone;
  • தேய்வு. 1. Loss by wear and tear;
  • சிக்கனம். (W.) 3. Frugality, parsimony;
  • சோம்பல். (W.) 4. (T. tēmānamu.) Laziness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. waste produced by rubbing, தேய்வு; 2. frugality, சிக்கனம்; 3. the touch of gold on the stone or the quantity lost by rubbing, பொன் னுரை தேய்மானம். தேய்மானக்காரன், a mean penurious person, fond of living at the cost of others.

வின்சுலோ
  • [tēymāṉm] ''s.'' Waste produced by rubbing, தேய்வு. 2. The touch of gold, on the stone, or the quantity lost by rub bing, பொன்னுரைதேய்மானம். 3. Frugality, parsimony, சிக்கனம், ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தேய்- +.[T. K. tēmāna, M. tēmānam.] 1. Loss bywear and tear; தேய்வு. 2. Loss sustained intesting gold by rubbing on a touchstone;பொன்னை உரைத்தலால் உண்டாம் குறைவு. 3.Frugality, parsimony; சிக்கனம். (W.) 4. [T.tēmānamu.] Laziness; சோம்பல். (W.)