தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நன்றாகக்குத்திச் சுத்தஞ்செய்த அரிசி. (S. I. I. iv, 177.) Well-polished rice;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< தூ + குத்து- +. Well-polished rice; நன்றாகக்குத்திச் சுத்தஞ்செய்த அரிசி. (S. I. I. iv, 177.)