தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தூக்குண்டவன் ; மானமற்றவன் ; தூக்குக்கு அஞ்சாதவன் ; சாப்பாட்டுக்குத் தொங்குகிறவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாப்பாட்டுக்குத் தொங்குகிறவன் (W.) 4. One who hangs about to get food;
  • தூக்குண்டவன். (W.) 1. Malefactor who is hanged;
  • மானமற்றவன். பண்பு நீதியறியாத தூக்குணிப்பள்ளன் (பறாளை. பள்ளு.) 2. Shameless person;
  • தூக்குக்குப் பயப்படாதவன். (W.) 3. One so vile and daring as not to fear hanging;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தழுக்குணி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' One so vile and daring as not to fear hanging. 2. A malefactor who is hanged. 3. One who hangs about to get food.
  • ''appel. n.'' A person hanged or impaled. See under உண், ''v.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. உண்-. 1.Malefactor who is hanged; தூக்குண்டவன். (W.)2. Shameless person; மானமற்றவன். பண்புநீதியறியாத தூக்குணிப்பள்ளன் (பறாளை. பள்ளு.). 3.One so vile and daring as not to fear hanging;தூக்குக்குப் பயப்படாதவன். (W.) 4. One whohangs about to get food; சாப்பாட்டுக்குத் தொங்குகிறவன். (W.)