தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    துளுநாடு ; துளுநாட்டு மொழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See துளுவம். தோகைக்காவிற்றளுநாட்டன்ன (அகநா.15).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • VI. v. i. see துளிர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See துளுவம். தோகைக்காவிற்றுளுநாட்டன்ன (அகநா. 15).