தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    படை ; சீட்டுத்துருப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சீட்டுத்துருப்பு. Mod. Trump in card-game;
  • சேனை. துருப்புக்குஞ் சரியேறி (தனிப்பா. i, 381, 28). Troop, army;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (for.) a troop; 2. trump in card play.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. troop. Troop,army; சேனை. துருப்புக்குஞ் சரியேறி (தனிப்பா. i,381, 28).
  • n. < E. trump. Trumpin card-game; சீட்டுத்துருப்பு. Mod.