தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கயிறு ; நார் ; சிம்பு ; தாலியுரு ; நெருஞ்சி ; கரும்பு ; வரம்பு ; தூசி ; குற்றம் ; அநாகரிகச் சொல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • குற்றம். தும்பறப் புத்திசேன சொல்லிது குரவற் கென்ன (சீவக.666). 1. Fault, blemish, defect;
 • தூசி. உள்ளெல்லாம் மிகவும் தும்பாக இருக்கிறது. 9. [T. dummu.] Dust;
 • வல்லம்பர், நாட்டுக்கோட்டைச்செட்டி இவர்கள் பெண்டிர் அணியும் ஒருவகைத் தாலியுரு. 8. Small globular pendant suspended from the tāli of Vallampar and Nattukkottai Chetti women;
 • கரும்பு. (மலை.) 7. Sugarcane;
 • . 6. Cow thorn. See நெருஞ்சி. (மலை.)
 • அநாகரிக வார்த்தை. வம்பு தும்பு பேசுபவன். 2. Uncivil, vulgar or slanderous language;
 • ஓரம். Tinn. 1. [M. tumpu.] Border, fringe;
 • நரம்பு முதலியவற்றில் விழுஞ் சிம்பு. கொடும்புரி மயிர்தும்பு முறுக்கிவை நான்கும் (சீவக. 721, உரை). 2. Frayed ends, as of a gut;
 • நார். 3. Fibre;
 • வரம்பு. தும்பில்லாமற் பேசுகிறான். Loc. 4. Propriety, relevancy;
 • கயிறு. ஆர்த்த தும்பறுத்து விடுப்ப (திருவாலவா. 33,14). 5. Rope, tether;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. fibre of vegetables; stings, நார்; 2. a rope to tie beasts with கயிறு; 3. a button; 4. dust, தும்; 5. a fringe to a shawl; 6. blemish, a fault, குற்றம். சீலை தும்பு தும்பாய்ப் போயிற்று, the cloth is shred into threads. தும்பிலே மாட்ட, to tie animals with a rope. தும்புக்கயிறு, a rope of cocoa or other fibres. தும்புசால்வை, a shawl with fringe. தும்புபோட, to twist rope for tying beasts. தும்புவாங்கி, to strip off fibre.
 • III. v. i. see தும்மு.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஓர்வகைக்கயிறு.

வின்சுலோ
 • [tumpu] ''s.'' Fibre of vegetables, நார். 2. A rope for tying beasts with, ஓர்கயிறு. ''(c.)'' 3. Spot, blemish, defect. (See வம்பு.) 4. A button or ball to fasten a dress. 5. ''[loc.]'' Dust, as தும், துகள். 6. ''[prov.]'' A kind of fringe to a shawl, சிம்பு. சீலைகிழிந்துதும்புதும்பாய்ப்போயிற்று. The cloth is torn into threads. ஏசித்தும்புபிடுங்குகிறார்கள். They abuse and tear out the fibres; ''i. e.'' taunt each other with blemishes in character. ''[prov.]''
 • [tumpu] ''s.'' [''prop.'' தும்மு.] To sneeze.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. perh. துன்பு. 1. Fault,blemish, defect; குற்றம். தும்பறிப் புத்திசேனசொல்லிது குரவற் கென்ன (சீவக. 666). 2. Uncivil,vulgar or slanderous language; அநாகரிக வார்த்தை. வம்பு தும்பு பேசுபவன்.
 • n. 1. [M. tumpu.] Border, fringe; ஓரம். Tinn. 2. Frayed ends, as ofa gut; நரம்பு முதலியவற்றில் விழுஞ் சிம்பு. கொடும்புரிமயிர்தும்பு முறுக்கிவை நான்கும் (சீவக. 721, உரை).3. Fibre; நார். 4. Propriety, relevancy; வரம்பு.தும்பில்லாமற் பேசுகிறான். Loc. 5. Rope, tether;கயிறு. ஆர்த்த தும்பறுத்து விடுப்ப (திருவாலவா. 33,14). 6. Cow thorn. See நெருஞ்சி. (மலை.) 7.Sugarcane; கரும்பு. (மலை.) 8. Small globularpendant suspended from the tāli of Vallampar and Nattukkottai Chetti women; வல்லம்பர், நாட்டுக்கோட்டைச்செட்டி இவர்கள் பெண்டிர் அணி யும் ஒருவகைத் தாலியுரு. 9. [T. dummu.] Dust;தூசி. உள்ளெல்லாம் மிகவும் தும்பாக இருக்கிறது.