துன்புறுதல்
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வருந்துதல் .