தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிறிஸ்தவருள் சன்னியாசம் பெறுவதற்குமுன் சீடநிலையிலுள்ளவன். Pond. Lay disciple before ordination, among Christians;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Lay disciple before ordination,among Christians; கிறிஸ்தவருள் சன்னியாசம்பெறுவதற்குமுன் சீடநிலையிலுள்ளவன். Pond.