தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நாடியடிக்கை ; நடுக்கம் ; பரபரப்பு ; சினம் ; பிரம்பு முதலியவற்றின் வீச்சு ; செருக்கு ; விலை முதலியவற்றின் ஏற்றம் ; ஊற்றம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கோபம். புரவியெல்லாம் படுத்தினான் றுடிப்புமாற (கம்பரா. நிகும் பலை. 179). 5. Anger;
 • ஊற்றம். சைவத் துடிப்புள்ளவர் (மதி. க. ii, 27). 2. Zeal;
 • விலை முதலியவற்றின் ஏற்றம். துடிப்பானதுமான விலையை ஏற்றுவார்கள். (மதி. க. ii, 173). 1. Exorbitance, as of price;
 • கருவம். துடிப்பற்றுக் கேவலமாய் நிற்பதுபோல் (ஓழுவி. பொது. 2). 4. Pride; arrogance;
 • நாடியடிக்கை. மார்பிடைத் துடிப்புண்டென்னா (கம்பரா. நாகபாச. 233). 3. Palpitation;
 • பிரம்பு முதலியவற்றின் வீச்சு. சூரற் றுடிப்பிணைத் திசைதுழாவ (இரகு. குறைகூ. 8). 5. Whirl, as of a whip;
 • பரபரப்பு. ரஷ்யம் சுருங்கி ரக்ஷகத்வத்துடிப்பே விஞ்சியிருக்கும் (ஈடு, 8, 4, 10); 1. Flurry, diligence,
 • நடுக்கம். தொண்டைவாயிற் றுடிப்பொன்று சொல்லவே (கம்பரா. பூக்கெய். 38). 2. Trembling;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < துடி-. 1. Flurry,diligence; பரபரப்பு. ரக்ஷ்யம் சுருங்கி ரக்ஷகத்வத்துடிப்பே விஞ்சியிருக்கும் (ஈடு, 8, 4, 10). 2. Trembling; நடுக்கம். தொண்டைவாயிற் றுடிப்பொன்றுசொல்லவே (கம்பரா. பூக்கொய். 38). 3. Palpitation; நாடியடிக்கை. மார்பிடைத் துடிப்புண்டென்னா(கம்பரா. நாகபாச. 223). 4. Pride; arrogance;கருவம். துடிப்பற்றுக் கேவலமாய் நிற்பதுபோல்(ஒழுவி. பொது. 2). 5. Anger; கோபம். புரவியெல்லாம் படுத்தினான் றுடிப்புமாற (கம்பரா. நிகும்பலை. 179). 6. Whirl, as of a whip; பிரம்புமுதலியவற்றின் வீச்சு. சூரற் றுடிப்பிணைத் திசைதுழாவ (இரகு. குறைகூ. 8).
 • n. 1. Exorbitance, asof price; விலை முதலியவற்றின் ஏற்றம். துடிப்பானதுமான விலையை ஏற்றுவார்கள் (மதி. க. ii, 173).2. Zeal; ஊற்றம். சைவத் துடிப்புள்ளவர் (மதி. க.ii, 27).