தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; சிவன் ; திருமால் ; சந்திரன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்திரன். 4. Moon;
  • திருமால். 3. Viṣṇu;
  • சூரியன். 1. Sun;
  • சிவன். 2. šiva;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < tuṅgīša. (யாழ்.அக.) 1. Sun; சூரியன். 2. Šiva; சிவன். 3.Viṣṇu; திருமால். 4. Moon; சந்திரன்.