தீவிரம்
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விரைவு ; கடுமை ; கொடுமை : சூரியக்கதிர் ; உறைப்பு ; ஒரு நரகம் ; பெருங்கோபம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உறைப்பு. குழம்பு தீவிரமாயிருக்கிறது. 5. Pungency, sharpness;
 • ஒரு நரகம். அறக்கொடிய தீவிரமே (சிவதரு. சுவர்க்க.126). 6. A hell;
 • கொடுமை. வெயில் தீவிரமாயிருக்கிறது. 4. Intensity, severity;
 • சூரியகிரணம். (பிங்.) 3. Sun's ray;
 • பெருங்கோபம். (சூடா.) 2. Fury, rage;
 • விரைவு. Colloq. 1. Speed, celerity;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • தீவரம், s. fury, rage, சினம்; 2. haste, hurry, speed, சீக்கிரம்; 3. sun's ray, சூரிய கிரணம்; 4. hell, நரகம். தீவிரக்காரன், a hasty man. தீவிரதர, adj. more rapid. தீவிரதரம், instantaneousness, rapidness. தீவிரபுத்தி, ready wit. தீவிரம்பண்ண, தீவிரப்பட, to make haste, to hasten.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • tiiviram தீவிரம் intensity; aggravation; radicalism; (political) activity

வின்சுலோ
 • [tīviram] ''s.'' Speed, celerity, haste, expedition, சீக்கிரம். 2. Fury, rage, great anger, பெருங்கோபம். 3. Intensity, severity, கொடுமை. 4. Pungency, corrosiveness. sharpness; being biting, or piercing as the smell of hartshorn, &c., உறைப்பு. 5. (சது.) Ray of the sun, சூரியகிரணம். 6. Hell நரகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < tīvra. 1. Speed,celerity; விரைவு. Colloq. 2. Fury, rage; பெருங்கோபம். (சூடா.) 3. Sun's ray; சூரியகிரணம்.(பிங்.) 4. Intensity, severity; கொடுமை. வெயில்தீவிரமாயிருக்கிறது. 5. Pungency, sharpness;உறைப்பு. குழம்பு தீவிரமாயிருக்கிறது. 6. A hell;ஒரு நரகம். அறக்கொடிய தீவிரமே (சிவதரு. சுவர்க்க.126).