தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; திவாகரம் என்னும் நூலின் ஆசிரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். திவாகரனே யன்ன பேரொளி வாணன் (தஞ்சைவா. 119). 1. Sun;
  • திவாகர நிகண்டின் ஆசிரியர். 2. The author of Tivākaram;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The author of this book, திவாகரஞ்செய்தவன். 2. The sun, being of the day, சூரியன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < divā-kara. 1.Sun; சூரியன். திவாகரனே யன்ன பேரொளி வாணன்(தஞ்சைவா. 119). 2. The author of Tivākaram;திவாகர நிகண்டின் ஆசிரியர்.