தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கண்ணூறு. 1. Effect of the evil eye;
  • பார்வையால் உண்டாகும் தீட்டு. சில பண்டங்கட்குத் திருஷ்டித்தோஷங் கிடையாது. 2. Pollution by sight;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. 1. Effect of the evil eye; கண்ணூறு. 2.Pollution by sight; பார்வையால் உண்டாகும் தீட்டு.சில பண்டங்கட்குத் திருஷ்டிதோஷங் கிடையாது.