தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விகடன் ; தெய்வத் திருவருள் பெற்றவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See திருவன்1, 1.
  • கடவுளது திருவருளைப்பெற்றவன். திருத்தொண்டத்தொகை முன்பணித்த திருவாளன் (பெரியபு. சண்டேசுர. 60). 1. (šaiva.) Saint or great man blessed with divine grace;
  • திருமால். ஒலிதிரைநீர்ப் பௌவங்கொண்ட திருவாளன் (திவ். பெரியதி. 5, 5, 1). 2. Viṣṇu;
  • கடவுள். திருவாளன் திருநீறு திலகவதியா ரளிப்ப (பெரியபு. திருநாவு. 67). 2. (šaiva.) God;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A rich, prosperous man, செல்வன்; [''ex'' ஆளன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.See திருவன், 1. 2. Viṣṇu; திருமால். ஒலிதிரைநீர்ப்பெளவங்கொண்ட திருவாளன் (திவ். பெரியதி. 5, 5,1).
  • n. < திரு +.1. (Šaiva.) Saint or great man blessed withdivine grace; கடவுளது திருவருளைப்பெற்றவன்.திருத்தொண்டத்தொகை முன்பணித்த திருவாளன்(பெரியபு. சண்டேசுர. 60). 2. (Šaiva.) God; கடவுள். திருவாளன் திருநீறு திலகவதியா ரளிப்ப(பெரியபு. திருநாவு. 67).