தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திருமாலின் கொப்பூழிலிருந்து உண்டான தாமரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [விஷ்ணுவின் கொப்பூழிலிருந்து உண்டானது] தாமரை. (பிங்.) Lotus, as arising from the navel of Viṣṇu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Lotus, as arising from the navel ofViṣṇu; [விஷ்ணுவின் கொப்பூழிலிருந்து உண்டானது]தாமரை. (பிங்.)