தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சிவஐந்தெழுத்து ; திருமால் எட்டெழுத்து ; திருமூலர் இயற்றிய நூல் ; கோயில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கோயில். (Insc.) Temple;
 • திருமுவநாயனார் அருளிச்செய்த ஒரு சைவத் திருமுறை. 2. A treatise on šaiva Siddhanta philosophy by Tirumūla-nāyaṉār;
 • சிவன் திருமால் இவர்களுக்குரியவான பஞ்சாக்ஷர அஷ்டாக்ஷரங்கள். திருமதிரமில்லை சங்காழியில்லை (அஷ்டப். திருவேங்கடத்தந். 99). 1. Mystic formulee sacred to šiva and Viṣṇu, viz., pacākṣaram and aṣṭākṣaram;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. +.1. Mystic formulæ sacred to Šiva andViṣṇu, viz.pañcākṣaram and aṣṭākṣaramசிவன் திருமால் இவர்களுக்குரியவான பஞ்சாக்ஷஅஷ்டாக்ஷரங்கள். திருமந்திரமில்லை சங்காழியில்லை(அஷ்டப். திருவேங்கடத்தந். 99). 2. A treatiseon Šaiva Siddhanta philosophy by
  -- 1911 --
  Tirumūlanāyaṉār; திருமூலநாயனார் அருளிச்செய்த ஒரு சைவத்திருமுறை.
 • n. < திரு +mandira. Temple; கோயில். (Insc.)